תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

תקנון למשתמש האתר

הניסוחים בתקנון זה מובאים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

 1. האתר מציג בפני המשתמש מידע בתחום היוגה. מידע הכולל בין היתר סרטוני יוגה לתרגול אישי ומאגר תנוחות יוגה מוסרטות. האחריות לביצוע התרגילים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד, ולא ניתן יהיה להפנות שום טענת נזיקין כלפי בעלי האתר noam-yoga.com או באי כוחם. ההמלצות והתרגולים באתר אינם מחליפים עצת רופא. במקרה של ספק יש להתייעץ עם רופא לפני ביצוע התרגילים.
 2. מטרתו של תקנון זה להסדיר את תנאי השימוש באתר ותכניו, לרבות סרטוני יוגה לתרגול אישי ומאגר התנוחות המוסרטות. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
 3. האתר לא ישא בכל אחריות בשימוש במידע ובסרטונים על ידי המשתמש.
 4. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מידע ולעדכנו מעת לעת. האתר אינו אחראי לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. על המשתמש לבצע בדיקה עצמאית ולהתייעץ עם רופא במידת הצורך לפני תרגול או יישום המידע המוצג באתר.
 5. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהאתר אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה בשירותים, בין במישרין בין בעקיפין, וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
 6. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
 7. האתר אינו אחראי על מידע המתקבל מקישור באתר זה לאתרים אחרים.
 8. האתר אינו אחראי על מידע המפורסם על ידי המשתמשים, המלצות של משתמשים או גורם פרסומי אחר.
 9. האתר אינו אחראי על קלקולים, ניתוקים והפסקות בשירות.
 10. האתר, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 11. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הנה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
 12. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. המשתמש מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
 13. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת האתר מראש ובכתב.
 14. המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט
 15. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
 16. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
 17. האתר יהיה רשאי להפסיק את כל הפעילויות והשירותים בו ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר בעניין.
 18. האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר שירותי האתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתר או על ידי אחרים עמם יתקשר האתר. בנוסף, האתר רשאי לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. היה והמשתמש יחפוץ בכך ויודיע רשמית לאתר, יוצאו פרטי המשתמש ממאגר הנתונים של האתר.
 19. האתר יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם הוא מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי, אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה או אם מוכן היה המשתמש לשתף את פרטיו האישיים כחלק מתנאי השיתוף עם רשתות חברתיות. במקרה זה יהא האתר רשאי למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 20. מובהר כי האתר פועל לאבטחת המידע ונוקט אמצעים לשם כך. ואולם, מאחר ומדובר באתר המהווה חלק מרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתר, ועל המשתמש להיות מודע לאפשרות זו, בבואו לבחור האם למסור את פרטיו לאתר. מובהר בזאת כי היה ולמרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על האתר כל אחריות.
 21. האתר יהיה רשאי לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
 22. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע מהתחייבות כלשהי של המשתמש כאמור בהסכם זה.
 23. האתר שומר על זכותו לשנות את ההוראות וכללי השימוש מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר, והמשתתפים מתבקשים לעיין בתקנון מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
 24. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר ולשירותים הניתנים בו, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד.
 25. ידוע למשתמש כי האתר, מפעיליו ועובדיו, אינם משמשים תחליף להתייעצות עם גורמים רפואיים מוסמכים ומומלץ, בטרם יתחיל לתרגל, כי יתייעץ עם רופא באם הנו כשיר לבצע את התרגילים המוצעים באתר.
   

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר:

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: "הנרשם") במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של נועם יוגה (להלן: "נועם יוגה")
 2. נועם יוגה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין נועם יוגה; (ג) אם תארגן נועם יוגה את פעילותה במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר - נועם יוגה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל נועם יוגה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בנועם יוגה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל נועם יוגה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל נועם יוגה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם נועם יוגה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות נועם יוגה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של נועם יוגה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי נועם יוגה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור. 3
 3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת נועם יוגה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של נועם יוגה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של נועם יוגה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 .נועם יוגה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. 4
 4. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 5
 5. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות נועם יוגה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של נועם יוגה https://www.noam-yoga.com/  או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה נועם יוגה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה

לקבלת עוד מידע על יוגה ואורח חיים בריא אתם מוזמנים להירשם לרשימת הדיוור שלי